Tři stovky Scratch učitelů, lektorů a dobrovolníků z 28 zemí se o víkendu sešlo v britské Cambridge a my jsme byli u toho. Bylo skvělé potkat se s komunitou stejně nadšených a zapálených lidí a kromě nových kontaktů jsme si odvezli i spoustu inspirace pro naše kurzy.

tým makeITtoday — Ondřej Vošta, Martina Bláhová a Silvie Zeman

Mitchel Resnick, který se svým týmem na Massachusetts Institute of Technology Scratch v roce 2007 vymyslel v úvodu konference řekl, že na jedné straně je skvělé vidět, jak popularita Scratche roste (v roce 2018 dosáhl 10 mil aktivních uživatelů). Na straně druhé však dnes čelíme zcela novým výzvám:

  • jak přitáhnout děti z různých (znevýhodněných) skupin k programování
  • jak minimalizovat to, že programování je do výuky integrováno nevhodně a neprofesionálně, což nutně končí neúspěchem a nevyužitým potenciálem
  • jak pracovat s učiteli, aby vedli děti k hledání kreativních řešení a nových cest a ne jenom kopírování kódu a jednotných zadání
Mitch Resnich, Scratch Conference Europe 2019

Mitch zdůraznil, že kreativní a systematické uvažování v kombinaci se schopností spolupracovat je základ pro život (a budoucí kariéru) v 21. století. Školy a klasické systémové vzdělávání zdaleka zatím nedrží krok.

Je zřejmé, že velké změny chtějí čas, než se projeví a proto opravdu nemá smysl čekat s jejich implementací. Podle nových osnov se informatika na britských ZŠ a SŠ učí a integruje do vyučování už posledních 5 let. Některé výzvy se už podařilo zvládnout, ale situace zdaleka není ideální. Pořád přetrvávají oborové genderové stereotypy a procento studentů “maturujících” z informatiky (pozn. GCSE testy, kt. absolvují studenti ve věku 14–16 let) sice rostou, ale pomalu. Děti jsou z programování nadšené, pokud mají dobré průvodce. Zatím je však ještě potřeba přesvědčovat vedení škol a bohužel i rodiče o tom, že ve vyučování má své místo. Chybí dostatek kvalifikovaných pedagogů, kteří často ani neumí využít potenciál vybavení, které je k dispozici a končí u základních uživatelských dovedností místo toho aby technologie přirozeně integrovali i do výuky jiných předmětů.

Nadchly nás projekty, které ukazují, že Scratch je opravdu mocný nástroj, který když se správně použije, otevírá dětem svět programování zábavnou formou, dávám jim sebevědomí pouštět se do vlastních kreativních řešení, které mohou sdílet s online komunitou a plní i mnohé další funkce. Na jedné britské základní škole programují po večerech celé rodiny, projekt Inventeurs zase propojuje školní třídy na několika kontinentech. Pracují na společných projektech a pomocí krátkých videí seznamují kamarády na druhém konci planety se svou každodenní realitou.

Ondrej Vošta, Chief Learning Officer makeITtoday na Sractch Europe 2019

Téma, které se výrazně prolínalo mnohými prezentacemi bylo, jak pomocí technologií umožnit dětem poznávat (analogový) svět, ve kterém žijí. Jedna brazilská pani učitelka šikovně využila Scratch v hodině přírodovědy, když se žáky probírala vývojová stádia motýla. Děti nejdřív pozorovaly různé druhy motýlů v přírodě, pak na základě toho nakreslily a naprogramovaly krátkou animaci ve Scratchi a v hodině výtvarné výchovy pak vytvořily např. potisky na trička nebo jiné grafické prvky.

Do programu konference jsme se aktivně zapojili, náš Chief Learning Officer, Ondřej Vošta rozebíral s ostatními účastníky nejčastější problémy u složitějších Scratch projektů. Diskuze přinesla kromě podnětů na technické vylepšení i nápady jak pracovat s motivací dětí u projektů, které přesahují rámec jedné hodiny, nebo jak děti motivovat aby zkoušely nové komplikovanější řešení.

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store