Jak vypadají naše hodiny

Snad nejčastějším dotazem rodičů, kteří zvažují zapsání svých dětí do našich kurzů je, jak vypadají naše hodiny. Kromě základních informací o pravidelnosti a délce trvání je samozřejmě zajímá v čem spočívá tajemství “úspěchu” a nadšení, které naši lektoři přenášejí na děti. To, že se tak skutečně děje poznáme jednak z mailů, které nám spokojení rodiče píší, ale i z toho, že víc než 80% dětí a studentů, kteří u nás nějaký kurz absolvovali, pokračují na navazující kurz nebo letní příměstský tábor. Nemluvě o tom, že většina nových studentů k nám dnes přichází na osobní doporučení. Tak jak to u nás vypadá?

Naše know-how a co víme z praxe

  • na všechno, co učíme máme vlastní metodiku a kurikula. Náš Chief Learning Officer, Ondřej Vošta, ve spolupráci s našimi lektory neustále pracují na doplňování a vylepšování obsahu našich kurzů jednak na základě feedbacku z hodin a také na základě trendů ve výuce ze světa.
  • jednotlivé hodiny mají osnovu pro lektora. Je to rámec, kterého se drží, ale má možnost ho upravit podle potřeby. Víme tedy, co za znalosti mají všechny děti a studenti, kteří u nás absolvují daný typ kurzu a můžeme jim pak poslat konkrétní doporučení na navazující kurz nebo tábor.
  • naši lektoři jsou facilitátoři kreativního procesu. Pracujeme v neformální (děti lektorům tykají) a přátelské atmosféře.
  • víme, že malé skupiny do 10 dětí fungují nejlépe. Je tak zachovaná možnost individuálního přístupu repektující tempo celé skupinky.
  • rodičům posíláme na konci pololetí shrnutí kurzu a individuální slovní hodnocení pro jejich dítě od lektora. S radostí pak čteme dojemné maily o tom, jak je hodnocení potěšilo :).

Průběh hodiny

Image for post
Image for post
K opakování učiva používáme i mezi dětmi oblíbenou aplikaci Kahoot.
Image for post
Image for post
Obrázek: kreslení hvězd ve Scratchi

Written by

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store