Jak vypadají naše hodiny

Snad nejčastějším dotazem rodičů, kteří zvažují zapsání svých dětí do našich kurzů je, jak vypadají naše hodiny. Kromě základních informací o pravidelnosti a délce trvání je samozřejmě zajímá v čem spočívá tajemství “úspěchu” a nadšení, které naši lektoři přenášejí na děti. To, že se tak skutečně děje poznáme jednak z mailů, které nám spokojení rodiče píší, ale i z toho, že víc než 80% dětí a studentů, kteří u nás nějaký kurz absolvovali, pokračují na navazující kurz nebo letní příměstský tábor. Nemluvě o tom, že většina nových studentů k nám dnes přichází na osobní doporučení. Tak jak to u nás vypadá?

Naše know-how a co víme z praxe

  • na všechno, co učíme máme vlastní metodiku a kurikula. Náš Chief Learning Officer, Ondřej Vošta, ve spolupráci s našimi lektory neustále pracují na doplňování a vylepšování obsahu našich kurzů jednak na základě feedbacku z hodin a také na základě trendů ve výuce ze světa.
  • jednotlivé hodiny mají osnovu pro lektora. Je to rámec, kterého se drží, ale má možnost ho upravit podle potřeby. Víme tedy, co za znalosti mají všechny děti a studenti, kteří u nás absolvují daný typ kurzu a můžeme jim pak poslat konkrétní doporučení na navazující kurz nebo tábor.
  • naši lektoři jsou facilitátoři kreativního procesu. Pracujeme v neformální (děti lektorům tykají) a přátelské atmosféře.
  • víme, že malé skupiny do 10 dětí fungují nejlépe. Je tak zachovaná možnost individuálního přístupu repektující tempo celé skupinky.
  • rodičům posíláme na konci pololetí shrnutí kurzu a individuální slovní hodnocení pro jejich dítě od lektora. S radostí pak čteme dojemné maily o tom, jak je hodnocení potěšilo :).

Průběh hodiny

K opakování učiva používáme i mezi dětmi oblíbenou aplikaci Kahoot.

Každá hodina má své téma, např. v kurzu Scratch I — Starter se hned na začátku učíme základní programátorské principy, jako jsou “cykly.” Na začátku hodiny může být klidně i rozcvička :). 3 dřepy, 3 výskoky, 3x se otočit o 360 stupňů doprava a to vše 3x zopakovat… Děti se tak nejenom protáhnou, nastartují kreativitu, ale zadání tohoto typu jim ukazuje, jakým způsobem funguje kód (offline aktivity používáme tedy i na opakování učiva).

Pak obvykle děti s lektorem diskutují, kde se v běžném životě mohou potkat s cykličností (např. střídání ročních období, nebo dnů v týdnu nebo třeba že i tanec, je cyklus jednotlivých kroků). Pro děti je absolutně stěžejní vysvětlování na příkladech z běžného života, způsobem kterému rozumí, aby si programátorské postupy mohly dobře osvojit.

Cykly jsou vlastně opakování, takže lektor vysvětlí jak na to (např. “opakuj n-krát,” “opakuj stále”) a všechno si děti hned vyzkouší. Nejdřív jednoduché útvary jako čtverec, pak společně i další n-úhelníky. Dále pak vnořené cykly a složitější útvary a třeba i “magické obrazce”- kreslení “hvězd” v nekonečných cyklech.

Kvůli zachování dynamiky lektoři střídají vícehodinové velké projekty a malé “jednohodinovky” zaměřené vždy na jeden specifický jev. Vždy si s dětmi nejdřív otestují, jak s takovým projektem vůbec začít — promyslet si, co budou potřebovat, jak bude vypadat obrazovka, sepsat si to a nakreslit návrh na papír.

Obecně platí, že procvičování soft skills se snažíme zařadit do každé hodiny. Ať už mají podobu experimentování s vlastní kreativitou (např. lektor ukáže nějaký základ a děti si pak zkouší měnit různé parametry) nebo týmové práce a prezentačních dovedností (v závěru hodiny pak promítají na obrazovku a popisují co vytvořily).

Obrázek: kreslení hvězd ve Scratchi

We’re a Czech startup teaching kids & youth skills for life in the 21st century. We focus on long term and interactive tech education. More: www.makeittoday.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store